Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej również OWH) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez Pana Michała Wiśniewskiego działającego pod firmą: MTech Komfort Cieplny Michał Wiśniewski; 02-784 Warszawa; ul. J. Cybisa 4m.64; NIP: 951-205-78-35; REGON: 142414266. (zwanej dalej KOMFORT CIEPLNY lub firmą).
2. Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych z KOMFORT CIEPLNY.
3. KOMFORT CIEPLNY zapewnia swoim Klientom pełny dostęp do OWH, którzy w każdej chwili mogą zapoznać się z ich treścią. Ogólne Warunki Handlowe podane są do wiadomości Klientów jako załącznik do umów lub najpóźniej przy składaniu przez nich zamówień, ponadto dostępne są na stronie internetowej http://www.komfort cieplny.pl
4. KOMFORT CIEPLNY informuje, że złożenie zamówienia na towary lub usługi jest równoznaczne z akceptacją OWH przez Klienta. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych OWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
5. Ogólne warunki handlowe firmy KOMFORT CIEPLNY są warunkami wyłącznie obowiązującymi; wyklucza się stosowanie innych warunków handlowych sprzecznych z OWH firmy KOMFORT CIEPLNY. OWH mają zastosowanie również wtedy, gdy KOMFORT CIEPLNY dokona dostawy towaru lub zrealizuje usługę na rzecz Klienta bez zastrzeżeń, znając niezgodne z OWH lub odbiegające od OWH warunki handlowe Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą KOMFORT CIEPLNY przyjęcie OWH przy pierwszym zamówieniu ma zastosowanie do pozostałych umów.

 

§ 2
OFERTY, WZORCE, CENY

1. Oferty, reklamy i inne informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej firmy KOMFORT CIEPLNY mają charakter informacji handlowej i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Ceny wskazane przez firmę KOMFORT CIEPLNY w Ofercie przesłanej do Klienta są wiążące przez okres 30 dni od wysłania Oferty, jeżeli w przesłanej Ofercie KOMFORT CIEPLNY nie wskaże innego okresu obowiązywania zawartych w niej cen.

 

§ 3
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie na dostawę towaru i/lub realizację usługi odbywa się po spełnieniu następujących warunków:
a. Złożeniu zapytania ofertowego przez Klienta drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem;
b. Przesłaniu/przedstawieniu Klientowi przez KOMFORT CIEPLNY Oferty zawierającej Kosztorys realizacji zakupu towaru lub wykonania usługi oraz termin realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zapisu w ust.4;
c. Prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta drogą mailową lub osobiście na piśmie, na warunkach wskazanych w Ofercie.
2. W przypadku, gdy do przedstawienia Oferty Klientowi konieczne będzie wykonanie prac u Klienta, KOMFORT CIEPLNY wykonana takie prace w terminie uzgodnionym z Klientem.
3. Prace wskazane w ust. 2 oraz wszelkie szkice, projekty, próbki, wzory przygotowane przez KOMFORT CIEPLNY na potrzeby złożenia Oferty są wykonywane na koszt i ryzyko Klienta.
4. Terminy i inne warunki zawarte w Ofercie mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Klienta zamówienia, ze względu na okoliczności niezależne od firmy KOMFORT CIEPLNY takie jak zmiana sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych umów zawartych przez firmę KOMFORT CIEPLNY z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywanych przez KOMFORT CIEPLNY usług. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych.
5. KOMFORT CIEPLNY nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Klienta.

 

§ 4
ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, PRZEJŚCIE RYZYKA

1. Realizacja zamówienia odbywa się po jego prawidłowym złożeniu na zasadach określonych w § 3 w następujący sposób:
a. KOMFORT CIEPLNY informuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o możliwości realizacji zamówienia;
b. Klient nie może odmówić realizacji zamówienia lub zwrócić jego przedmiotu;
c. Realizacja zamówienia odbywa się na zasadach ustalonych w zamówieniu lub w inny sposób ustalony przez Strony drogą pisemną pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zamówienia na zakup towaru wraz z wysyłką, ryzyko przechodzi na Klienta w momencie przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi nie później jednak, niż w momencie opuszczenia przez towar magazynu/siedziby firmy KOMFORT CIEPLNY.
3. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania, w którym znajdował się zamówiony towar podczas transportu, Klient ma prawo zgłosić roszczenia, które musi zostać skierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie pisemnej. Procedura reklamacyjna postępuje pomiędzy Klientem a przewoźnikiem.
4. KOMFORT CIEPLNY dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Klienta, jednak po każdorazowym potwierdzeniu tej możliwości przez KOMFORT CIEPLNY w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 5
PRAWO WŁASNOŚCI, PRAWO AUTORSKIE, TAJEMNICA HANDLOWA, KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Przekazanie praw własności do zakupionych towarów następuje niezależnie od daty ich dostarczenia, w momencie zapłaty przez Klienta całej należności za zakupiony towar.
2. Wyłączne prawa autorskie do przygotowanych przez KOMFORT CIEPLNY projektów, szkiców, wzorów i innych dokumentów posiada firma KOMFORT CIEPLNY. Klient nie ma prawa do wykorzystywania i przekazywania ww. dokumentów osobom trzecim.
3. Klient nie ma prawa przekazywać osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku współpracy z firmą KOMFORT CIEPLNY.
4. Wszelkie przekazane przez KOMFORT CIEPLNY Klientowi informacje niedostępne publicznie należy traktować jako poufne i Klient nie ma prawa udostępniać ich osobom trzecim.

 

§ 6
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty Faktury VAT niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie w niej zawartym. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
2. W przypadku braku płatności przez Klienta KOMFORT CIEPLNY ma prawo zażądać od niego zwrotu towaru, a w przypadku gdy towar został zużyty lub uszkodzony, odszkodowania.
3. Za datę wykonania płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek firmy KOMFORT CIEPLNY. KOMFORT CIEPLNY jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości dwóch punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych za opóźnienie płatności przez Klienta.
4. Jeżeli Klient popadnie w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej Faktury VAT, KOMFORT CIEPLNY ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia (Klienta) dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie firma KOMFORT CIEPLNY zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
5. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta nie uprawnia go do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

 

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KOMFORT CIEPLNY – OGRANICZENIA

1. Stosowanie i używanie produktów zamontowanych/dostarczonych przez KOMFORT CIEPLNY wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad obsługi wskazanych przez ich producenta.
2. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów zamontowanych/dostarczonych przez KOMFORT CIEPLNY, KOMFORT CIEPLNY nie ponosi odpowiedzialności.
3. W przypadku wykonania montażu towarów przez firmę KOMFORT CIEPLNY w sposób wskazany przez Klienta, w oparciu o jego projekty lub inne dane przez niego dostarczone, KOMFORT CIEPLNY odpowiada wyłącznie za zgodności montażu z otrzymanym projektem lub wytycznymi.
4. Towary zamontowane/dostarczone przez KOMFORT CIEPLNY objęte są przez ich producenta gwarancją jakości.
5. KOMFORT CIEPLNY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w środowisku wskazanym przez KOMFORT CIEPLNY jako szkodliwe dla zastosowanych materiałów i towarów. KOMFORT CIEPLNY nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez działania sił przyrody oraz osób, które są sprzeczne z przeznaczeniem towarów
6. Jeżeli parametry zastosowanych materiałów oraz towarów zastosowanych przez KOMFORT CIEPLNY były znane Klientowi w momencie złożenia zamówienia, to KOMFORT CIEPLNY nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji wykonanych przez KOMFORT CIEPLNY prac jedynie pisemnie pod rygorem nieważności, nie później niż 7 dni roboczych od powzięcia wiedzy o powstałej wadzie i nie później niż 30 dni od jej powstania.
8. Reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz kopię oryginału zakupu. Klient powinien także umożliwić firmie KOMFORT CIEPLNY na dokonanie inspekcji wykonanych prac, których reklamacja dotyczy.
9. Reklamacje wniesione przez Klienta po upływie wskazanych terminów i zachowania trybu ich wnoszenia nie będą przez KOMFORT CIEPLNY rozpatrywane.
10. KOMFORT CIEPLNY nie ponosi też odpowiedzialności za wady, jeżeli w chwili montażu Klient wiedział o ich istnieniu.
11. W przypadku uznania reklamacji przez KOMFORT CIEPLNY dokona naprawy wykonanych prac.

 

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KOMFORT CIEPLNY ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie do zawierania, administrowania i rozwiązywania umów, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
2. Wszelkie spory wynikające ze współpracy z firmą KOMFORT CIEPLNY firma KOMFORT CIEPLNY stara się rozstrzygać w sposób polubowny w duchu wzajemnego zrozumienia. Gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe – spór rozstrzygnie Sąd powszechny w Warszawie.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, strony związane są polską wersja Ogólnych Warunków Handlowych.

MTECH Komfort Cieplny 2013 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Wykonanie: ClassyCreative.pl